Saltar apartados

TÍTOL PROPI: Màster en Educació i Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 2018-2019

AVÍS: AQUEST MÀSTER HA SIGUT CANCEL·LAT. INTENTAREM OFERTAR-LO EN FUTURES CONVOCATÒRIES

DADES GENERALS

 • Data de realització: del 27 de novembre de 2018 al 15 de maig de 2019
 • Modalitat d'impartició: en línia
 • Durada: 60 ECTS
 • Importe matrícula: 3.780 €

Requisits d'accés: Segons l'article 7.1 de la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (BOUA de 15 d'abril de 2014), per a accedir als ensenyaments conduents a l'obtenció d'un títol propi de Màster, Especialista o Expert es requereix:

 • Estar en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior.
 • Estar cursant un títol d'Educación Superior restant menys de 18 crèdits per a la seua obtenció.

FORMA DE PAGAMENT

 • Primer pagament, 10 dies després de la data de matrícula (25% de l'import total del curs)
 • Segon pagament, al gener de 2019 (25% de l'import total del curs)
 • Tercer pagament, al febrer de 2019 (25% de l'import total del curs)
 • Quart pagament, al març de 2019 (25% de l'import total del curs)

L'alumnat pagarà les corresponents taxes administratives (consultar).

DEVOLUCIÓ DE TAXES

Es farà d'acord amb la Normativa sobre Ensenyaments Propis de la Universitat d'Alacant (art. 8). Una vegada començat el Màster no s'admetrà la sol·licitud de devolució de taxes.

El procediment per a sol·licitar, si escau, la devolució de taxes es realitzarà, únicamente, des de l'Administració electrònica de UACloud.

 Més informació:

https://sa.ua.es/va/acceso/procediment-e-administracio-devolucio-de-taxes.html


Si el nombre d'estudiants matriculats no supera el mínim establit, la direcció acadèmica podrà resoldre la no celebració del Màster.

BEQUES

Es concedirà un 25% de "MITGES BEQUES" sobre la base del total d'estudiants que haja pagat la matrícula del Màster.
La presentació de beca en cap cas eximirà del pagament de matrícula, procedint-se amb posterioritat a la devolució de l'import d'ajuda, una vegada concedida.

 

PREINSCRIPCIÓ

 • Data d'inici: 01/04/2018
 • Data de finalització: 24/11/2018

La preinscripció s'ha de fer a través del següent FORMULARI.

Realitzada la preinscripció haurá de presentar per correu postal certificat o en la secretaria del Departament de Didáctica General i Didàctiques Específiques, la següent documentació:

 • Ordre de domiciliació emplenada i signada per la persona titular del compte bancari en la qual es va a domiciliar el pagament de la matrícula. Aquest document es  descarregarà de campus virtual.
 • Fotocòpia del DNI (en cas de nacionalitat espanyola), o del nombre d'identificació d'estrangers (NIE) o del Passaport (els qui no tinguen la nacionalitat espanyola). Els documents han d'estar en vigor.
 • En el cas de persones titulades per la Universitat d'Alacant (UA), no hauran d'aportar cap documentació.
 • En el cas de persones titulades per una altra universitat espanyola:
  • Fotocòpia confrontada(*) del títol, o del dipòsit si escau, que li done accés.
 • En el cas de persones titulades per una universitat estrangera:
  • Si té el títol homologat: fotocòpia confrontada(*) de l'homologació del títol que li dóna accés.
  • Si no té el títol homologat: fotocòpia confrontada(*) del títol que li dóna accés.

 

(*) Per a confrontar una fotocòpia ha de presentar també el document original. Després de comprovar l'autenticitat de la còpia li retornaran l'original. Si les fotocòpies estigueren ja compulsades per l'organisme que va emetre el document original o per un notari o, en cas de tractar-se de documents estrangers, estigueren ja acarades i legalitzades per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedisca el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original. També s'admetran les còpies acarades pels organitzadors dels estudis sempre que l'acare complisca amb els requisits establits per les instruccions dictades per la Secretaria General de la Universitat d'Alacant (web.ua.es/es/secretaria-gral/documentos/compulsas).

 

El centre de Formació CONTÍNUA de la Universitat d'Alacant podrà sol·licitar l'aportació de documentació complementària per a garantir la veracitat de les dades facilitades, inclosa la legalització dels documents expedits en l'estranger, així com la seua traducció.

En cas de requerir-se la legalització, aquesta haurà de realitzar-se per via diplomàtica o, si escau, mitjançant la postil·la del Conveni del Faig. Aquest requisit no s'exigirà en cap cas als documents expedits per les autoritats dels estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.

En cas de requerir-se la traducció al castellà, aquesta haurà de venir signada i segellada, si escau, per traductors espanyols o estrangers degudament identificats.

MATRÍCULA

 • Data d'inici: 15/04/2018
 • Data de finalització: 27/11/2018

Una vegada hages sigut admès, t'enviaran per correu electrònic (a l'adreça electrònica que hages consignat en la teua sol·licitud de preinscripció) tota la informació que necessites per a matricular-te. La matrícula es realitza en línia a través de Campus Virtual. 

 

WEB EDUTIC-ADEI

 

 

Adreça postal on enviar la documentació:

UNIVERSITAT D'ALACANT

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques

Carrer Aeroplà, s/n

03690 Sant Vicent del Raspeig

ALACANT (ESPANYA)

 

 Inici↑

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament de Didàctica General i Didàctiques Específiques


Universitat d'Alacant
Carrer Aeroplà s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant

Tel: (+34) 96 590 3721

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464